poniedziałek, 22 października 2012

Animals

"Zwie­rzak…naj­wier­niej­szy przy­jaciel: pies, kot, cho­mik, pa­pużka, żółw i cała reszta in­nych stworzeń. Otaczają nas każde­go dnia. Czują, gdy jest nam źle. Cieszą się z na­mi gdy ma­my dob­ry hu­mor. Wi­tają ra­dośnie, gdy zmęcze­ni wra­camy do domu."

"Im bar­dziej poz­naję ludzi, tym bar­dziej kocham zwierzęta." 

"pies jest jedynym stworzeniem na ziemi które kocha cie bardziej niz siebie samego!"

Pupile Natalii :

Pupil Martyny Jacky :